OZNAM PRE RODIČOV

Poplatok za krúžkovú činnosť žiaka, ktorý v  CVČ Horný Vadičov ODOVZDAL VZDELÁVACÍ POUKAZ JE 10 € na celý školský rok. (Pozn. hodnota vzdelávacieho poukazu je 30 €).

Poplatok za krúžkovú činnosť žiaka, ktorý v  CVČ Horný Vadičov NEODOVZDAL VZDELÁVACÍ POUKAZ JE 40 € na celý školský rok. 

Vzdelávacie poukazy je možné odovzdať do 27. septembra 2019!  

Výška poplatkov v CVČ Horný Vadičov bola schválená VZN Obce Horný Vadičov v júli 2019.

Platbu za krúžky je potrebné uhradiť na číslo účtu :

Prima banka SK 54 5600 0000 0062 4496 3003

Variabilný symbol : Dátum narodenia žiaka

Informácia pre príjemcu : Meno žiaka a názov krúžku