Školský rok 2019/2020

Aktualizácia rozvrhu krúžkov

Futbal prípravka sa koná v stredu o  16. 00 hod. (žiaci 1. 2. 3. roč.) na futbalovom ihrisku. V prípade nepriaznivého počasia budú tréningy prebiehať v pohybovom štúdiu ZŠ Horný Vadičov.

Krúžok Športová akadémia /volejbal, basketbal, vybíjaná/ sa koná v utorok o 14. 00 hod. V prípade nepriaznivého počasia budú tréningy prebiehať v pohybovom štúdiu ZŠ Horný Vadičov.

AEROBIC pre ženy prebieha každý štvrtok o 16. 30. hod v budove ZŠ, poplatok za AEROBIC je 10 € za štvrťrok.

Folklórny krúžok sa koná v utorok o 13. 00. hod. v ZŠ Horný Vadičov

Poplatky za činnosť v CVČ je potrebné uhradiť najneskôr do konca októbra 2019.

OZNAM PRE RODIČOV

Poplatok za krúžkovú činnosť žiaka, ktorý v  CVČ Horný Vadičov ODOVZDAL VZDELÁVACÍ POUKAZ JE 10 € na celý školský rok. (Pozn. hodnota vzdelávacieho poukazu je 30 €).

Poplatok za krúžkovú činnosť žiaka, ktorý v  CVČ Horný Vadičov NEODOVZDAL VZDELÁVACÍ POUKAZ JE 40 € na celý školský rok. 

Vzdelávacie poukazy je možné odovzdať do 27. septembra 2019!  

Výška poplatkov v CVČ Horný Vadičov bola schválená VZN Obce Horný Vadičov v júli 2019.

Platbu za krúžky je potrebné uhradiť na číslo účtu :

Prima banka SK 54 5600 0000 0062 4496 3003

Variabilný symbol : Dátum narodenia žiaka

Informácia pre príjemcu : Meno žiaka a názov krúžku