O nás

Nazývať sa človekom je ľahké, ale byť ním je ťažšie.

Uzbecké príslovie

Cieľ Centra voľného času Horný Vadičov

Hlavným cieľom Centra voľného času Horný Vadičov je: ,,čo najvhodnejšie vyplniť voľný čas detí a mládeže a to nielen počas školského roka, ale i počas prázdnin v rôznych oblastiach, ktoré pozitívne ovplyvňujú rozvoj osobnosti“.

A to nasledovne:

  • umožniť im rozvíjať svoje športové zručnosti, trénovať v akýchkoľvek podmienkach, učiť ich k sebadisciplíne, k vzájomnej tolerancii, pestovať zdravý životný štýl a hygienické návyky, predchádzať rôznym druhom závislosti,
  • pestovať vzťah ku kultúre a tradíciám nášho regiónu, prehlbovať estetické a kultúrne cítenie (tanec, spev, hudba, dramatizácia…), reprezentovať na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach realizované v obci a v širšom okolí, učiť ich k vzájomnej  úcte a najmä k starším obyvateľom našej obce, k zdravému životnému štýlu, k tolerancii, k spolupráci, rozvíjať fantáziu, kreativitu a originalitu prostredníctvom rôznych praktických činností (modelovanie, stvárňované, maľovanie..),
  • pestovať a prehlbovať vzťah k prírode, chrániť ju, vytvárať pozitívny vzťah k zvieratám, spoznávať a objavovať špecifiká regiónu,
  • učiť deti logicky a kriticky myslieť, viesť deti k správnemu rozhodovaniu.

Pre Centrum voľného času Horný Vadičov je veľmi dôležitá kvalitná a efektívna výchova vo voľnom čase detí a mladých ľudí, pretože vedením detí k rôznym aktivitám zabraňujeme, aby sa deti a mládež v našej obci nudili a tým vyhľadávali aktivity, ktoré sú pre našu spoločnosť veľmi nebezpečné a ktoré sa časom odrazia aj v budúcnosti.

Centrum voľného času umožňuje :

  • pravidelnú činnosť v záujmových útvaroch uskutočňovanú formou krúžkov
  • príležitostnú činnosť uskutočňovaná formou jednorazových podujatí
  • pravidelne sa opakujúcu činnosť uskutočňovanú organizovaním pravidelne sa opakujúcich podujatí
  • prázdninovú činnosť uskutočňovanú formou denných letných táborov a táborov s ubytovaním

KONTAKT:

Riaditeľ Centra voľného času Horný Vadičov: PaedDr. Katarína Pokrivková

Adresa CVČ: Horný Vadičov 277

Tel. číslo: 0911 882 401, 0911 016 169

Mail: cvc@hornyvadicov.sk