Ochrana osobných údajov, zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ: Centrum voľného času Horný Vadičov
Adresa: Horný Vadičov 277, 023 45 Horný Vadičov, SR.
Štatutárny zástupca:
PaedDr. Katarína Pokrivková, riaditeľka CVČ Horný Vadičov

V súlade s ustanovením § 44, ods. 8, zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov:

Meno a priezvisko:  PaedDr. Katarína Pokrivková , hlavná zodpovedná osoba
Telefónne číslo: 0911 882 401, 0911 016 169
Mailová adresa:  cvc@hornyvadicov.sk